Statut

Celem fundacji jest wspieranie aktywności społecznej, zawodowej, kulturalno-oświatowej lub rodzinnej ogółu społeczności.

Cele Fundacji są realizowane w szczególności poprzez:

prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz rozwoju oświaty, kultury, w tym m.in. nauki, wychowania, sportu, ochrony zabytków oraz ochrony środowiska
działalność na rzecz dzieci i młodzieży (w tym osób niepełnosprawnych i uzależnionych)
prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej
działalność zmierzającą do wyrównywania szans osób bezrobotnych i niepełnosprawnych w społeczeństwie,
prowadzenie i wspieranie działalności zmierzającej do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy
działania na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz promowanie równego dostępu do rynku pracy,
udzielanie aktywnej pomocy na rzecz regionów objętych katastrofami i/lub klęskami żywiołowymi
działania zmierzające do zapobiegania jakiejkolwiek dyskryminacji
wspomaganie Polonii zagranicznej.

Fundacja jest wpisana przez Ministra Sprawiedliwości do
„Wykazu instytucji, stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych,
na rzecz których sąd może orzec nawiązkę”