Statut

Celem fundacji jest wspieranie aktywności społecznej, zawodowej, kulturalno-oświatowej lub rodzinnej ogółu społeczności.

Cele Fundacji są realizowane w szczególności poprzez:

prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz rozwoju oświaty, kultury, w tym m.in. nauki, wychowania, sportu, ochrony zabytków oraz ochrony środowiska
działalność na rzecz dzieci i młodzieży (w tym osób niepełnosprawnych i uzależnionych)
prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej
działalność zmierzającą do wyrównywania szans osób bezrobotnych i niepełnosprawnych w społeczeństwie,
prowadzenie i wspieranie działalności zmierzającej do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy
działania na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz promowanie równego dostępu do rynku pracy,
udzielanie aktywnej pomocy na rzecz regionów objętych katastrofami i/lub klęskami żywiołowymi
działania zmierzające do zapobiegania jakiejkolwiek dyskryminacji
wspomaganie Polonii zagranicznej.