Fundacja Carpe Diem została powołana do życia w marcu 2006 roku.

Jej celem jest wspieranie aktywności społecznej, zawodowej, zdrowotnej, kulturalno-oświatowej lub rodzinnej wśród mieszkańców Łodzi i regionu. 

Wywiad telewizyjny z Joanną Przybył – Prezesem Zarządu – z okazji 10-lecia działalności Fundacji:


FUNDATOR

WOJCIECH PRZYBYŁ
Założyciel Fundacji


RADA FUNDACJI

ANDRZEJ PERZYŃSKI

GRZEGORZ BOGUSŁAWKI


ZARZĄD FUNDACJI

JOANNA PRZYBYŁ 
Prezes Zarządu


KIEROWNIK ARTYSTYCZNY KONCERTÓW

JAKUB GARBACZ


WOLONTARIUSZE

PAULINA PIENIĄŻEK

ANIA JASZCZAK

JUSTYNA JASZCZAK

MICHALINA LEWIŃSKA


STATUT

Celem fundacji jest wspieranie aktywności społecznej, zawodowej, kulturalno-oświatowej lub rodzinnej ogółu społeczności.

Cele Fundacji są realizowane w szczególności poprzez:

  • prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz rozwoju oświaty, kultury, w tym m.in. nauki, wychowania, sportu, ochrony zabytków oraz ochrony środowiska
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży (w tym osób niepełnosprawnych i uzależnionych)
  • prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej
  • działalność zmierzającą do wyrównywania szans osób bezrobotnych i niepełnosprawnych w społeczeństwie,
  • prowadzenie i wspieranie działalności zmierzającej do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy
  • działania na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz promowanie równego dostępu do rynku pracy,
  • udzielanie aktywnej pomocy na rzecz regionów objętych katastrofami i/lub klęskami żywiołowymi
  • działania zmierzające do zapobiegania jakiejkolwiek dyskryminacji
    wspomaganie Polonii zagranicznej.

Zapraszamy do współpracy.

Skip to content